Техникийн боловсрол олгох сургалт

ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТ-нд ЕБС-ийн 12 анги төгсөгчид болон мэргэжлийн сургууль төгсөгчид хамрагдах боломжтой.

Тухай орчин, чанартай мэргэжлийн боловсрол

2024-2025 хичээлийн жилийн цахим элсэлт

бүртгүүлэх
Paroti