ТӨГСӨГЧДИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУДАЛГААГ СҮҮЛИЙН 3 ЖИЛИЙГ ДҮГНЭХЭД 

   2020-2021 оны хичээлийн жилд ажил эрхлэлт 62,4%, суралцах нь 27,5%, ажлын байраа хараахан сонгоогүй, ажиллах эсэх шийдвэрээ гаргаагүй байгаа төгсөгчид 5,5% суралцах 

    2021-2022 оны хичээлийн жилд ажил эрхлэлт 65,7%, суралцах нь 34,5%, ажлын байраа хараахан сонгоогүй, ажиллах эсэх шийдвэрээ гаргаагүй байгаа төгсөгчид, мөн 13,1% мэргэжлээрээ болон өөр мэргэжлээр үргэлжлүүлэн их дээд сургуульд суралцаж байна.

    2022-2023 оны хичээлийн жилд ажил эрхлэлт 67,7%, суралцах нь 32,4%, ажлын байраа хараахан сонгоогүй, ажиллах эсэх шийдвэрээ гаргаагүй байгаа төгсөгчид, мөн 10,4% мэргэжлээрээ болон өөр мэргэжлээр үргэлжлүүлэн их дээд сургуульд суралцаж байна.
    Ажил эрхлэлт 2020 оноос 2023 он хүртэл 62,4%-аас эхлэн 67,7% хүрч 5,3%-р өссөн үзүүлэлттэй байна.

Тухай орчин, чанартай мэргэжлийн боловсрол

2024-2025 хичээлийн жилийн цахим элсэлт

бүртгүүлэх
Paroti